Zamówienia opłacone do 13:00 wysyłamy tego samego dnia.

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez nas, tj. KAMPsys Sp. z o.o., ul. Zofii Nałkowskiej 11, 41-922 Radzionków, Polska, kapitał zakładowy 120.000 zł, posiadający NIP: 645-245-93-26, REGON: 240910680, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308794, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach. W niniejszym dokumencie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celu będziemy, jako w/w podmiot, przetwarzać zebrane przez Państwa dane.

 1. Podstawowe definicje i pojęcia

Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niniejszym przypadku administratorem Państwa danych jesteśmy my, tzn. KAMPsys Sp. z o.o., ul. Zofii Nałkowskiej 11, 41-922 Radzionków, Polska, kapitał zakładowy 120.000 zł, posiadający NIP: 645-245-93-26, REGON: 240910680, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308794, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach. W dalszej części dokumentu będziemy opisywać się jako „KAMPsys” albo „administrator”.

Dane osobowe -  zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). Podstawowy akt prawny, stosowany od dnia 25 maja 2018 r., dotyczący ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 1. W jaki sposób KAMPsys zbiera dane?

Zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jeśli prowadzimy rozmowy w celu zawarcia umowy, lub gdy sami Państwo te dane przekazują do KAMPsys np. poprzez dokonanie zakupu na stronie www.creativehobby.pl.

Przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio do KAMPsys poprzez samo wejście na stronę Internetową KAMPsys (w szczególności www.creativehobby.pl) o czym więcej piszemy w punkcie „cookies”), poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem KAMPsys, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez fizyczne dostarczenie nośnika danych do nas (np. wysyłając do nas list pocztą tradycyjną).

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sposób opisany powyżej, to przekazują nam Państwo swoje dane dobrowolnie.

Dane osobowe mogą też być zebrane w sposób pośredni, tj. nie bezpośrednio od Państwa. Zbieranie danych w sposób pośredni ma miejsce, gdy Państwa dane otrzymamy od osoby, która przetwarza Państwa dane na innej podstawie (powyższe może nastąpić m. in. przy przekazaniu do nas zapytania od operatora płatności albo od operatora portalu, gdzie zakupili Państwo nasz towar).

 1. Po co KAMPsys zbiera dane?

KAMPsys zbiera Państwa dane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur czy rachunków – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,

 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadnione interesy KAMPsys rozumiemy:

 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami, w tym rozpoznawanie reklamacji w zakresie wykraczającym poza ustawowe minimum uprawnień Klienta,

 • sprzedaż przy pomocy pośredników,
 • marketing usług własnych,

 • weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej, jak również umożliwienie wykonywania płatności różnorodnymi metodami,

 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,

 • tworzenie analiz i statystyk mających związek z przedmiotem naszej działalności.

Jeśli w jakimkolwiek wypadku będziemy zbierać Państwa dane na podstawie Państwa osobnej zgody, to zakres zgody określi nasze możliwości przetwarzania Państwa danych.

 1. Czy przekazujemy Państwa dane komukolwiek?

Aby poprawnie wykonać niektóre usługi, KAMPsys może być zobowiązana do przekazania Państwa danych osobom trzecim.

Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców:

 • Operatorom pocztowym i in. zajmującym się dostarczaniem przesyłek,

 • Operatorom płatności, w tym bankom,

 • Podmiotom wspomagającym, pośredniczącym lub uczestniczącym w transakcji, np. ubezpieczycielowi transakcji, operatorom portalu, gdzie zakupili Państwo nasz towar, podmiotowi zbierającemu opinie konsumenckie,
 • organom skarbowym (administracji skarbowej, kontroli skarbowej i in.) oraz innym instytucjom wykonującym zadania z zakresu obowiązków skarbowych,

 • Podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak IT, archiwizacja lub niszczenie dokumentów – w zakresie wynikającym z charakteru takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez KAMPsys,

 • Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,

 • organom wymiaru sprawiedliwości (w tym sądom, prokuraturze, komornikom) – w zakresie wymaganym prawem,

 • Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, np. w wyniku zmian przepisów prawa czy w związku z realizacją umowy, wówczas poinformujemy Państwa o tym fakcie.

 1. Przez jaki czas będziemy trzymać Państwa dane?

Co do zasady Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń związanych z usługą, której dokumentacja dotyczy. W dużej części wypadków oznacza to okres sześciu lat od dnia w którym dokonano takiej czynności.

W przypadku posiadania przez nas prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.

Jeżeli przesłali nam Państwo swoje dane dobrowolnie, np. wysyłając do nas wiadomość e-mail czy przesyłkę pocztą tradycyjną, a były to dane, których nie żądaliśmy od Państwa ani nie były nam potrzebne do realizacji żadnych naszych obowiązków czy interesów (takie sytuacje będą miały miejsce gdy, m. in. prześlą do nas Państwo ofertę czy CV), wówczas dane takie będziemy usuwać niezwłocznie – chyba, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (np. odpowiemy na ofertę czy skontaktujemy się z kandydatem do pracy).

 1. Dodatkowe Państwa uprawnienia

W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa w zakresie danych osobowych zostały przez nas naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zwracamy uwagę, że zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na KAMPsys. Ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz czy dokonania sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usług oraz dokonania sprzedaży.

      7. Media społecznościowe i inne strony WWW

KAMPsys może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa dane mogą być zbierane przez właściciela danego medium i KAMPsys nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanie przez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.

Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie WWW mogą znaleźć się odnośniki do stron WWW osób trzecich, w tym również związanych z oceną transakcji lub inną formą komentarzy. KAMPsys nie ma wpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak – w jakim zakresie je przetwarzają. KAMPsys nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich ani wyrażania zgody na korzystanie z nich.

Wskazujemy także, że korzystanie ze stron WWW wiąże się z użyciem tzw. ciasteczek. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@creativehobby.pl.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 3726 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-07
Szybko, bardzo profesjonalnie, jestem bardzo zadowolona z obsługi klienta, zapanowania oraz szybkiej dostawy
2023-05-19
Zamówienie natychmiast zrealizowane
pixel